Worldwide Free Shipping on orders over 150€. Get a 10% off discount code when you subscribe to our Newsletter.

Returns & Refunds

RETURNS AND COMPLAINTS REGARDING PRODUCTS PURCHASED THROUGH THE WEBSHOP SERVICE

Within 14 (fourteen) calendar days of the date of delivery of a product, the Registered User is entitled to file a complaint concerning the product purchased or to return a product, if at the time of takeover of the product he establishes defects on the product or if the delivered product is not functional. Based on a request for return or replacement, SH&CH WORLD d.o.o. shall refund the amount paid to the account of the Registered User stated in the request, or replace the product with a new one. 
The Registered User shall announce the return of products purchased in the complaint form after access to the WEBSHOP Service by using his user name and password, entering his personal data and other data connected with the purchase.

CLICK HERE to Download Form for Termination of Contract
(fill in and return this form only if you want to terminate the Agreement)
Address: Prima: SH & CH World Ltd., Derenčinova 1, 10000 Zagreb, Croatia
OR  e-mail hello@sheriffandcherry.com
I hereby declare that I terminate the Agreement for the sale of the following goods: 

Reason for goods return / termination of contract: 

Name of consumer:
Consumer Address:
Customer Signature (only on paper forms):
Date:

Delivered products shall be returned by delivery to the address Registered User stated in the complaint form. The cost of returning a product is borne by the SH&CH World.

The Registered User is obliged to return the product delivered in the condition in which it was delivered (unworn) and in its original packaging (commercial packaging in which the product was delivered) with enclosed invoice.

If it is established beyond doubt that a complaint regarding a particular product is not justified or that the defects occurred as the result of inadequate handling or use, SH&CH WORLD d.o.o. is not obliged to make a refund or provide a replacement. The product returned under complaint shall be returned to the Buyer at his/her cost, with a written statement of reasons for denial of the request for return or replacement.

If the request for a refund or replacement is justified, the cost of redelivering the product shall be borne by SH&CH WORLD d.o.o.

If a mistake should occur during the packing of ordered products and the Buyer does not receive the product he/she ordered, but some other product, he/she shall report the mistake by using the complaint form within 7 (seven) business days. In such case, the User must return the product which was wrongly delivered at the cost of SH&CH WORLD d.o.o., which undertakes to deliver the ordered product or make a refund (in line with the request of the User) within 15 (fifteen) days of the day on which the wrong article was received.

If the User does not receive the product he ordered and paid for, he shall report it within 7 (seven) calendar days of the expected arrival of the ordered product in the complaint form or through contacts published on the Website. SH&CH WORLD d.o.o. shall establish within the said term what happened to the parcel referred to in the complaint, and inform the User of actions taken further to the complaint.

Shipping

To return your product, you should mail your product to: SH&CH WORLD doo, Derenčinova 1, 10000 Zagreb , Croatia

SH&CH WORLD d.o.o. will be responsible for paying for returning your item. Please use the DHL form received with your shipment for your return.

Depending on where you live, the time it may take for your exchanged product to reach you, may vary. We don’t guarantee that we will receive your returned item.

------------------------------------

11. OTKAZIVANJE I RASKID UGOVORA

11.1 PRAVO NA RASKID UGOVORA PO ODSJEKU IV, ČLANAK 72. ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA

Kupac ima pravo ne navodeći za to razloge, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.Predmetni rok počinje teči od dana kad je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.Ako je jednom narudžbom kupac naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok započinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

Ako Prodavatelj ne obavijesti Kupca o pravu Kupca na jednostrani raskid ugovora ovo pravo prestaje u roku 12 mjeseci od isteka roka za raskid (rok od 12 mjeseci počinje teći nakon isteka roka od 14 dana koji je predviđen za redovni raskid u slučaju uredne obaviještenosti). Ako je pak obavijest o pravu na jednostrani raskid dostavljena u roku od 12 mjeseci, pravo na jednostrani raskid prestaje po isteku roka od 14 dana od dana kada Kupac primi tu obavijest.

Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem Obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor, upućene elektroničkom poštom na adresu hello@sheriffandcherry.com

Kupac je dužan izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je obavijestio trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor.

Kupac je dužan snositi izravne troškove povrata robe u iznosu od 150,00 kuna.
Trgovac se obvezuje kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstva u roku od četrnaest (14) dana po primitku pismene obavijesti o raskidu ugovora.
Trgovac nije dužan izvršiti povrat plaćenog prije nego mu roba isporučena kupcu bude vraćena, osim ako nije ponudio da robu koju kupac vraća, sam preuzme, odnosno nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag Trgovcu, ako bi o tome Trgovac bio obaviješten prije primitka robe.

Trgovac se obvezuje izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojima se koristio kupac prilikom plaćanja osim ako kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

SH&CH WORLD d.o.o. će, na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, registriranom korisniku vratiti sredstva na račun koji je korisnik naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod s novim.

Obrazac za Jednostrani raskid Ugovora:

CLICK HERE to Download Form for Termination of Contract
Adresa: SH & CH World doo., Derenčinova 1, 10000 Zagreb, Croatia
OR  e-mail hello@sheriffandcherry.com
Razlog povrata robe / raskida Ugovora: 

Ime kupca::
Adresa kupca::
Potpis kupca::
Datum:

11.2 ISKLJUČENJE PRAVA NA RASKID UGOVORA

Kupac nema pravo na raskid u slučajevima propisanim člankom 79. Zakona o zaštiti potrošača, a osobito ako je:

  • ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni prostanak potrošača te njegovu potvrdu da je upoznat sa činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena
  • predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
  • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
  • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.

.11.3 TRAJANJE UGOVORA

Ugovor koji Kupac sklapa s Trgovcem jednokratan je ugovor o kupoprodaji proizvoda na daljinu koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim plaćanjem od strane kupca, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Uvjeti kupnje sastavni su dio ugovora.

11.4 PISANI PRIGOVORI KUPACA 

Ovi Opći uvjeti sačinjeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i drugim propisima Republike Hrvatske. Svoje pisane prigovore na proizvode ili usluge Prodavatelja Kupci mogu predati neposredno u poslovnim prostorima na adresi sjedišta Prodavatelja ili poslati pisano na adresu sjedišta SH&CH WORLD d.o.o. ili na e-mail adresu hello@sheriffandcherry.com

Prodavatelj je dužan bez odgađanja potvrditi da je pisani prigovor Kupca primio, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja pisanog prigovora na isti odgovoriti.

12. ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTAKE PROIZVODA

Trgovac odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske i Zakona o zaštiti potrošača.

Trgovac odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca (trenutak predaje stvari u posjed kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik), bez obzira je li mu materijalni nedostatak bio poznat. Trgovac odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ukoliko su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika na kupca postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako trgovac ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

Kupac je obvezan obavijestiti trgovca o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na kupca.

Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

Trgovac ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari.

Prava kupca koji je pravodobno obavijestio prodavatelja o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti trgovcu, osim ako je prodavateljevom prijevarom kupac bio spriječen da ih ostvaruje.

Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka trgovac sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima može imati jednu od sljedećih obveza:

  1. uklanjanje nedostatka
  2. predaja druge stvari bez nedostatka,
  3. sniženje cijene,
  4. raskid ugovora.

U slučaju da su nedostaci posljedica nestručnog puštanja u rad, upravljanja, skladištenja, održavanja ili drugih nestručnih zahvata kupca, trgovac ne snosi odgovornost.

 

 

 

Close (esc)

WELCOME ABOARD

Get a 10% off discount code when you subscribe to our Newsletter.

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Search

Main menu

Shopping Cart

Your cart is currently empty.
Shop now